REKLAMA

Będzie łatwiej wybudować dom jednorodzinny!

ps | 13 marz 2015 15:19 0

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane, uproszczona i przyspieszająca proces budowlany, przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, jest już przyjęta przez sejm i senat i czeka na podpis prezydenta.

Jakie zmiany zajdą dzięki nowelizacji i co to oznacza dla konsumentów, tłumaczył podczas konferencji na Targach Budma w Poznaniu, Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

 • Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

   

  Intencją tej nowelizacji jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego. Jej istotą jest łatwiejsze inwestowanie w domy jednorodzinne, których strefa oddziaływania mieści się na działce, na której budujemy dom. Stanowią one około 40% wszystkich wydawanych pozwoleń na budowę. Należy zauważyć, że wprowadzane zmiany to nie tworzenie wolnej amerykanki jeżeli chodzi o procesy inwestycyjne. I tak np. kwestie przyłączeń i oświadczeń będą sprawdzane i weryfikowane na końcu inwestycji. Chodzi tylko o skrócenie okresu budowy domu poprzez rezygnację z konieczności dostarczania pewnych dokumentów już na pierwszym etapie inwestycji.

Do najważniejszych zmian, które znajdują się w nowelizacji ustawy Prawo budowlane należą:

 • zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę i przebudowę typowego domu jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany,
 • zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę niektórych obiektów budowlanych,
 • wprowadzenie możliwości rozpoczęcia wszystkich robót budowlanych, na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, gdy nie ma innych stron postępowania,
 • uproszczenie formalności dotyczących projektu budowlanego (ograniczenie obowiązkowych elementów projektu budowlanego przez likwidację obowiązku dołączania do niego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków, oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, jak również oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z drogą publiczną),
 • w przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, organ administracji będzie musiał wezwać inwestora do ich uzupełnienia, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku,
 • zniesienie terminu na zawiadomienie właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, lub zgłoszenie przebudowy, (pozostawiono obowiązek zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem oraz organ nadzoru budowlanego),
 • skrócenie czasu oczekiwania na tzw. milczącą zgodę na użytkowanie (brak sprzeciwu administracji) – z 21 do 14 dni – w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia,
 • rozszerzenie katalogu obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia (zgłoszenie zastąpi obecnie wydawane pozwolenie na użytkowanie),
 • wprowadzenie możliwości wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej. Ponadto inwestor, zamiast dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub budowy, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

0 Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!