REKLAMA
Zdjęcie 1 z 2

Łukasz Kałasa

Concept

Fo­tel, ubra­ny w ide­al­nie wpi­su­ją­cy się w cha­rak­ter wnę­trza po­kro­wiec w pa­ski, to wy­god­ne miej­sce dla ro­dzi­ca. Wie­czo­rem moż­na w nim usiąść i po­czy­tać dziec­ku ulu­bio­ną baj­kę. Fot. Monika Filipiuk.


REKLAMA